Registration - please enter your details

Captcha
Enter code from the picture

Registrací do naší databáze nám udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pro dokončení registrace Vás proto žádáme o „zakliknutí“ uvedeného pole, a to za účelem ověření, že výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, se zasíláním obchodních sdělení a s formou komunikace skutečně udělujete Vy a že nedošlo k registraci a udělení souhlasu třetí osobou - tzv. finální informovaná autentizace.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení:

Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté mi pod odkazem ZDE, a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji Kienbaum und Partner GmbH, sídlem Edmund-Rumpler-Straße  5, 51149 Kolín nad Rýnem, Německo, podnikající na území České republiky prostřednictvím Kienbaum und Partner GmbH, organizační složka, se sídlem Praha 1, Lazarská 5/1719, PSČ 11000, IČ: 65399421 svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo – mobilní/pevná linka, e-mailová adresa či jiný tzv. elektronický kontakt, dosažené vzdělání, profesní praxi, rodinný stav, současné a očekávané příjmy, znalost cizích jazyků, národnostní původ, byly jím zpracovávány k účelům uvedeným v dokumentu zveřejněným ZDE.

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.

Dále uděluji správci souhlas s elektronickou formou komunikace a žádám, aby elektronická komunikace, vč. zasílání jakýchkoli přístupových či ověřovacích hesel či kódů, byla správcem s mojí osobou vedena výlučně prostřednictvím předaných elektronických kontaktů.

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával tyto moje elektronické kontakty též za účelem elektronické komunikace s mojí osobou, a výslovně prohlašuji, že se jedná o moje osobní kontaktní údaje, když k předanému mobilnímu číslu a e-mailové adrese mám přístup pouze já osobně a zavazuji se provést nezbytná opatření k tomu, abych zamezil(a) možnosti zneužití těchto komunikačních prostředků třetí osobou.

Současně uděluji dle zákona č. 480/2004 Sb. správci souhlas k občasnému elektronickému zasílání sdělení (novinky z oblasti nabídek zaměstnání, pracovních příležitostí, seminářů a jiných akcí pořádaných správcem apod.) na mou e-mailovou adresu či jiný elektronický kontakt. Jsem si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.