Ochrana osobních údajů

Jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů. Vámi poskytnuté informace jsou zpracovávány dle platné legislativy upravující ochranu osobních údajů, a to včetně norem Evropské unie. Pro seznámení se s těmito zásadami, si dovolujeme uvést následující informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 1. totožnost a kontaktní údaje správce:

  Kienbaum und Partner GmbH, sídlem Edmund-Rumpler-Straße  5, 51149 Kolín nad Rýnem, Německo, podnikající na území České republiky prostřednictvím Kienbaum und Partner GmbH, organizační složka, se sídlem Praha 1, Lazarská 5/1719, PSČ 11000, IČ: 65399421, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 18053

  kontaktní osoba: Petr Hruška, vedoucí organizační složky,

  petr.hruska@kienbaum.de

  telefon: +420 224 948 166

 2. účely zpracování osobních údajů:

  1. poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování zaměstnání, ve smyslu § 14 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti (dále jako „ZoZ“), tj. vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a poskytování poradenských a informačních činností v oblasti pracovních příležitostí;

  2. plnění zákonných povinností správce jako agentury práce ve smyslu ZoZ;

  3. ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů (kandidátů) správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4. níže;

  4. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů;

  5. obchodní a marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách.

 3. právní základy zpracování:

  Souhlas subjektu údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce (zejm. dle bodu 2. b. výše).

 4. kategorie příjemců osobních údajů:

  1. osoby fyzické či právnické tvořící se správcem koncern (zejména zřizovatel odštěpného závodu na území České republiky);

  2. klienti, resp. zákazníci správce, kterým poskytuje správce v rámci své podnikatelské činnosti služby zprostředkování zaměstnání

  3. třetí osoby spolupracující se správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti na základě smluvního (nikoli pracovněprávního) vztahu.

 5. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci

  Pokud jde o členské státy EU, správce předává osobní údaje zejména do Spolkové republiky Německo, ve které sídlí a vykonává podnikatelskou činností zřizovatel správce, a Slovenské republiky, na jejímž území je správce oprávněn jako agentura práce poskytovat své služby.

 6. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):

  po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

 7. upozorňujeme Vás na Vaše právo:

  1. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;

  2. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;

  3. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

  4. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);

  5. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

  6. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;

 8. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je (smluvním) předpokladem toho, abychom Vám mohli poskytnout služby zprostředkování zaměstnání, resp. související poradenské či další služby v plném rozsahu, tzn., že bez poskytnutí osobních údajů může dojít k omezení rozsahu služeb poskytovaných Vaší osobě.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení

Vyjádřením souhlasu prohlašujete, že jste si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté Vám v tomto dokumentu, a že jste těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě udělujete Kienbaum und Partner GmbH, sídlem Edmund-Rumpler-Straße  5, 51149 Kolín nad Rýnem, Německo, podnikající na území České republiky prostřednictvím Kienbaum und Partner GmbH, organizační složka, se sídlem Praha 1, Lazarská 5/1719, PSČ 11000, IČ: 65399421 svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo – mobilní/pevná linka, e-mailová adresa či jiný tzv. elektronický kontakt, dosažené vzdělání, profesní praxi, rodinný stav, současné a očekávané příjmy, znalost cizích jazyků, národnostní původ, byly jím zpracovávány k účelům uvedeným výše pod bodem 2.

Tento svůj souhlas udělujete správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.

Dále udělujete správci souhlas s elektronickou formou komunikace a žádáte, aby elektronická komunikace, vč. zasílání jakýchkoli přístupových či ověřovacích hesel či kódů, byla správcem s Vaší osobou vedena výlučně prostřednictvím předaných elektronických kontaktů.

Souhlasíte s tím, aby správce zpracovával tyto Vaše elektronické kontakty též za účelem elektronické komunikace s Vaší osobou, a výslovně prohlašujete, že se jedná o Vaše osobní kontaktní údaje, když k předanému mobilnímu číslu a e-mailové adrese máte přístup pouze Vy osobně a zavazujete se provést nezbytná opatření k tomu, abyste zamezil(a) možnosti zneužití těchto komunikačních prostředků třetí osobou.

Současně udělujete dle zákona č. 480/2004 Sb. správci souhlas k občasnému elektronickému zasílání sdělení (novinky z oblasti nabídek zaměstnání, pracovních příležitostí, seminářů a jiných akcí pořádaných správcem apod.) na Vaši e-mailovou adresu či jiný elektronický kontakt. Jste si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.